Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 822
  • Tất cả: 159270
Kế hoạch Công khai chất lượng trong giáo dục năm học 2022-2023

UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 204/KH-MNHD

 

Tân Đồng, ngày 05 tháng 9 năm 2022

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác công khai, năm học 2022 - 2023

 


Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở Giáo dục và Đào tạo của hệ thống Giáo dục quốc dân;

Căn cứ tình hình thực và kết quả thực hiện năm học 2021 - 2022 tại đơn vị.

Trường Mầm non Hướng Dương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác công khai, năm học 2022 - 2023 như sau:

I. Mục tiêu thực hiện công khai

- Thực hiện công khai cam kết của cơ sở giáo dục mầm non về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để các thành viên của cơ sở giáo dục và xã hội tham gia giám sát và đánh giá cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục mầm non nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

II. Nguyên tắc thực hiện công khai

- Việc thực hiện công khai của nhà trường phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định.

- Thông tin được công khai tại nhà trường và trên các trang thông tin điện tử theo quy định phải chính xác, đầy đủ, kịp thời và dễ dàng tiếp cận.

III. Nội dung thực hiện

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục  và chất giáo dục thực tế

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ dự kiến đạt được; chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện; kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển; các hoạt động hỗ trợ chăm sóc, giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non (Theo Biểu mẫu 01).

b) Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục thực tế: số trẻ em/nhóm, lớp; số trẻ em học nhóm, lớp ghép; số trẻ em học hai buổi/ngày; số trẻ em khuyết tật học hòa nhập; số trẻ em được tổ chức ăn bán trú; số trẻ em được kiểm tra sức khỏe định kỳ; kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em; số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục, có sự phân chia theo các nhóm tuổi (Theo Biểu mẫu 02).

c) Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian.

d) Kiểm định cơ sở giáo dục mầm non: công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

a) Cơ sở vật chất: diện tích đất, sân chơi, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng, diện tích các loại phòng học và phòng chức năng, tính bình quân trên một trẻ em; số lượng các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định; số lượng đồ chơi ngoài trời, tính bình quân trên một lớp (Theo Biểu mẫu 03).

b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 04).

Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính

a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục: công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về quy chế công khai tài chính đối với các cấp ngân sách nhà nước (Thông tư số 61/2017/TT- BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ tài chính), các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn từ ngân sách nhà nước và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân và các văn bản hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.

b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.

c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.

đ) Kết quả kiểm toán (nếu có): thực hiện công khai kết quả kiểm toán theo quy định tại các văn bản quy định hiện hành về công khai kết quả kiểm toán và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

IV. Biện pháp thực hiện

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai gồm 06 thành viên.

- Công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường vào tháng 6 hàng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.

- Niêm yết công khai tại cơ sở giáo dục đảm bảo thuận tiện cho cha mẹ học sinh xem xét. Thời điểm công bố là tháng 5 hàng năm và cập nhật đầu năm học (tháng 9) hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan.

- Bất cứ lúc nào cơ sở giáo dục hoạt động, cha mẹ học sinh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên. Để chuẩn bị cho năm học mới, cơ sở giáo dục có thế cung cấp thêm các thông tin liên quan khác để cha mẹ học sinh nắm rõ và phối hợp thực hiện.

- Đối với trẻ em mới tiếp nhận: Phổ biến trong cuộc họp cha mẹ học sinh hoặc phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi cơ sở giáo dục tiếp nhận nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục.

- Đối với trẻ em đang được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tại cơ sở giáo dục: Phát tài liệu cho cha mẹ học sinh trước khi tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học mới.

V. Tổ chức thực hiện

* Tháng 9/2022:

- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai.

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác công khai năm học 2022 - 2023.

- Phân công trách nhiệm từng thành viên trong Ban chỉ đạo.

- Thực hiện kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động của trẻ theo nhu cầu từng bộ phận.

- Tiếp nhận trẻ em, tuyên truyền phổ biến kế hoạch nuôi dưỡng và giáo dục cho các bậc phụ huynh vào cuộc họp đầu năm học.

- Phối hợp với Ban đại diện CMHS thoả thuận các khoản thu đầu năm học.

- Cập nhật số liệu, thực hiện niêm yết công khai ở bản tin của nhà trường.

- Thực hiện rà soát nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, viên chức.

- Tổ chức khám sức khoẻ đầu năm học cho đội ngũ sư phạm và học sinh toàn trường.

- Xét nâng bậc lương quý III/2022.

* Tháng  10+11+12/2022

- Thực hiện rà soát nâng bậc lương thường xuyên quý IV/2022 đối với cán bộ, viên chức.

- Kế toán thực hiện quyết toán kinh phí cuối năm.

* Tháng 1+2+3/2023

- Điều chỉnh, bổ sung, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 cho phù hợp với thực tế nhà trường.

- Kế toán thực hiện dự toán nguồn kinh phí của đơn vị năm 2023.

- Xét nâng bậc lương quý I/2023.

* Tháng 4+5/2023

 - Thực hiện đánh giá chất lượng trẻ cuối năm học.

- Đánh giá Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, Chuẩn HT, PHT; đánh giá viên chức cuối năm.

- Xét thi đua, bình chọn danh hiệu thi đua năm học.

- Phối hợp với Ban đại diện CMHS tổ chức tổng kết khen thưởng học sinh cuối năm học.

- Niêm yết công khai chất lượng giáo dục vào tháng 5/2023.

* Tháng 6+7/2023

- Tiếp nhận học sinh đăng ký học. Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm học mới.

- Công khai điều kiện tuyển sinh trên trang Website của nhà trường, địa phương và tại các bản tin trường.

- Chuẩn bị nhân sự và các điều kiện CSVC cho năm học mới.     

- Xét nâng bậc lương quý II/2023.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác công khai, năm học 2022 - 2023 của Trường Mầm non Hướng Dương./.

Nơi nhận:                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT TP Đồng Xoài;

- CB,GV,NV;

- Đoàn thể, tổ khối;

- BĐDCMHS;

- Lưu: VT.                                     

                                                                                                                             Trương Thị Ngọc Thủy